Hanuman Chalisa in Tamil Lyrics (PDF & Text)

Check out Shri Hanuman Chalisa in Tamil – 

ஹனுமான் சாலீஸா

தோ3ஹா

ஶ்ரீ கு3ரு சரண ஸரோஜ ரஜ நிஜமன முகுர ஸுதா4ரி ।

வரணௌ ரகு4வர விமலயஶ ஜோ தா3யக ப2லசாரி ॥

பு3த்3தி4ஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார ।

3ல பு3த்3தி4 வித்3யா தே3ஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார ॥

த்4யானம்

கோ3ஷ்பதீ3க்ருத வாராஶிஂ மஶகீக்ருத ராக்ஷஸம் ।

ராமாயண மஹாமாலா ரத்னஂ வன்தே3-(அ)னிலாத்மஜம் ॥

யத்ர யத்ர ரகு4னாத2 கீர்தனஂ தத்ர தத்ர க்ருதமஸ்தகாஞ்ஜலிம் ।

பா4ஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோசனஂ மாருதிஂ நமத ராக்ஷஸான்தகம் ॥

சௌபாஈ

ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான கு3ண ஸாக3ர ।

ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாக3ர ॥ 1 ॥

ராமதூ3த அதுலித ப3லதா4மா ।

அஞ்ஜனி புத்ர பவனஸுத நாமா ॥ 2 ॥

மஹாவீர விக்ரம பஜ3ரங்கீ3 ।

குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ3 ॥3 ॥

கஞ்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா ।

கானந குண்ட3ல குஞ்சித கேஶா ॥ 4 ॥

ஹாத2வஜ்ர ஔ த்4வஜா விராஜை ।

கான்தே2 மூஞ்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை ॥ 5॥

ஶங்கர ஸுவன கேஸரீ நன்த3ன ।

தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக3 வன்த3ன ॥ 6 ॥

வித்3யாவான கு3ணீ அதி சாதுர ।

ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர ॥ 7 ॥

ப்ரபு4 சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா ।

ராமலக2ன ஸீதா மன ப3ஸியா ॥ 8॥

ஸூக்ஷ்ம ரூபத4ரி ஸியஹி தி3கா2வா ।

விகட ரூபத4ரி லங்க ஜலாவா ॥ 9 ॥

பீ4ம ரூபத4ரி அஸுர ஸம்ஹாரே ।

ராமசன்த்3ர கே காஜ ஸம்வாரே ॥ 1௦ ॥

லாய ஸஞ்ஜீவன லக2ன ஜியாயே ।

ஶ்ரீ ரகு4வீர ஹரஷி உரலாயே ॥ 11 ॥

ரகு4பதி கீன்ஹீ ப3ஹுத ப3டா3யீ ।

தும மம ப்ரிய ப4ரத ஸம பா4யீ ॥ 12 ॥

ஸஹஸ்ர வத3ன தும்ஹரோ யஶகா3வை ।

அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட2 லகா3வை ॥ 13 ॥

ஸனகாதி3க ப்3ரஹ்மாதி3 முனீஶா ।

நாரத3 ஶாரத3 ஸஹித அஹீஶா ॥ 14 ॥

யம குபே3ர தி33பால ஜஹாஂ தே ।

கவி கோவித3 கஹி ஸகே கஹாஂ தே ॥ 15 ॥

தும உபகார ஸுக்3ரீவஹி கீன்ஹா ।

ராம மிலாய ராஜபத3 தீ3ன்ஹா ॥ 16 ॥

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீ4ஷண மானா ।

லங்கேஶ்வர ப4யே ஸப3 ஜக3 ஜானா ॥ 17 ॥

யுக3 ஸஹஸ்ர யோஜன பர பா4னூ ।

லீல்யோ தாஹி மது4ர ப2ல ஜானூ ॥ 18 ॥

ப்ரபு4 முத்3ரிகா மேலி முக2 மாஹீ ।

ஜலதி4 லாங்கி4 க3யே அசரஜ நாஹீ ॥ 19 ॥

து3ர்க3ம காஜ ஜக3த கே ஜேதே ।

ஸுக3ம அனுக்3ரஹ தும்ஹரே தேதே ॥ 2௦ ॥

ராம து3ஆரே தும ரக2வாரே ।

ஹோத ந ஆஜ்ஞா பி3னு பைஸாரே ॥ 21 ॥

ஸப3 ஸுக2 லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா ।

தும ரக்ஷக காஹூ கோ ட3ர நா ॥ 22 ॥

ஆபன தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை ।

தீனோஂ லோக ஹாங்க தே காம்பை ॥ 23 ॥

பூ4த பிஶாச நிகட நஹி ஆவை ।

மஹவீர ஜப3 நாம ஸுனாவை ॥ 24 ॥

நாஸை ரோக3 ஹரை ஸப3 பீரா ।

ஜபத நிரன்தர ஹனுமத வீரா ॥ 25 ॥

ஸங்கட ஸே ஹனுமான சு2டா3வை ।

மன க்ரம வசன த்4யான ஜோ லாவை ॥ 26 ॥

ஸப3 பர ராம தபஸ்வீ ராஜா ।

தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா ॥ 27 ॥

ஔர மனோரத4 ஜோ கோயி லாவை ।

தாஸு அமித ஜீவன ப2ல பாவை ॥ 28 ॥

சாரோ யுக3 ப்ரதாப தும்ஹாரா ।

ஹை ப்ரஸித்34 ஜக3த உஜியாரா ॥ 29 ॥

ஸாது4 ஸன்த கே தும ரக2வாரே ।

அஸுர நிகன்த3ன ராம து3லாரே ॥ 3௦ ॥

அஷ்ட2ஸித்3தி4 நவ நிதி4 கே தா3தா ।

அஸ வர தீ3ன்ஹ ஜானகீ மாதா ॥ 31 ॥

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா ।

ஸதா3 ரஹோ ரகு4பதி கே தா3ஸா ॥ 32 ॥

தும்ஹரே பஜ4ன ராமகோ பாவை ।

ஜன்ம ஜன்ம கே து32 பி3ஸராவை ॥ 33 ॥

அன்த கால ரகு4பதி புரஜாயீ ।

ஜஹாஂ ஜன்ம ஹரிப4க்த கஹாயீ ॥ 34 ॥

ஔர தே3வதா சித்த ந த4ரயீ ।

ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக2 கரயீ ॥ 35 ॥

ஸங்கட க(ஹ)டை மிடை ஸப3 பீரா ।

ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத ப3ல வீரா ॥ 36 ॥

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோ3ஸாயீ ।

க்ருபா கரஹு கு3ருதே3வ கீ நாயீ ॥ 37 ॥

ஜோ ஶத வார பாட2 கர கோயீ ।

சூ2டஹி ப3ன்தி3 மஹா ஸுக2 ஹோயீ ॥ 38 ॥

ஜோ யஹ படை3 ஹனுமான சாலீஸா ।

ஹோய ஸித்3தி4 ஸாகீ2 கௌ3ரீஶா ॥ 39 ॥

துலஸீதா3ஸ ஸதா3 ஹரி சேரா ।

கீஜை நாத2 ஹ்ருத3ய மஹ டே3ரா ॥ 4௦ ॥

தோ3ஹா

பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்க3ல்த3 மூரதி ரூப் ।

ராம லக2ன ஸீதா ஸஹித – ஹ்ருத3ய ப3ஸஹு ஸுரபூ4ப் ॥

ஸியாவர ராமசன்த்3ரகீ ஜய । பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய । போ3லோ பா4யீ ஸப3 ஸன்தனகீ ஜய ।

Hanuman Chalisa in Tamil PDF

You can download Hanuman Chalisa in Tamil in PDF format here

Leave a Comment